Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi

Centralny Szpital Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251 ,

Budynek A1, 6 pietro,  tel 42/ 201 43 80,  fax 42/ 201 43 81

Kierownik Kliniki :  dr  hab. med. Jacek Kasznicki

RYS HISTORYCZNY

Historia naszej jednostki rozpoczyna się w roku 1973 r. kiedy to z inicjatywy Prof. Mieczysława Mazura utworzono Pracownię Farmakologii Klinicznej, zlokalizowaną w II Klinice Chorób Wewnętrznych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M.Kopernika w Łodzi. Kierownikiem pracowni został prof. Mieczysław Mazur, a II Kliniki Chorób Wewnętrznych Prof. Aleksandra Mazurowa.

W Pracowni zatrudnieni byli wówczas dr Józef Drzewoski, dr Tadeusz Robak i Barbara Orłowska,  dr Wojciech Matusewicz.

W 1989 r. decyzją Senatu A.M. powołano Zakład Farmakologii Klinicznej - powierzając kierownictwo prof. dr hab. med. Józefa Drzewoskiemu,

w Zakładzie byli wówczas zatrudnieni :

Adiunkci : dr med. Wojciech Matusewicz, dr med. Joanna Kusowska

Asystenci : lek. med. Mariusz Stępień, lek. med. Jacek Kasznicki,

lek. med. Adam Fronczak, lek. med. Anna Zawadzka-Bandura

lek. med. Grzegorz Pierściński, lek. med. Jan Dąbrowski

Tematyka badawcza Zakładu Farmakologii Klinicznejw tych latach, obejmowała :

· farmakologię kliniczną leków przeciwnowotworowych (głównie antracyklinowych)

· zagadnienia kardiotoksycznego działaniu leków przeciwnowotworowych (w tym koenzym Q10)

· monitorowanie terapii poprzez oznaczenia stężenia leków we krwi

· ocenę zależności pomiędzy efektem terapeutycznym, występowaniem działań niepożądanych a sposobem dawkowania wybranych leków

· farmakologie kliniczną leków antyarytmicznych

Historyczną datą w dziejach Zakładu Farmakologii Klinicznej A.M. w Łodzi był 17 maja 1991r. Wówczas to na mocy porozumienia Wojewody Łódzkiego (W.Bohdanowicza)

i Rektora Akademii Medycznej (Prof. J.Bernera) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych dr W.Matusewicz i Rektor A.M. podpisali umowę powołującą w ZOZ-ie dla Szkół Wyższych

w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 37/39 (PALMA) Oddział Kliniczny Zakładu Farmakologii Klinicznej A.M. w Łodzi o profilu internistycznym.

Autentyczna samodzielność, jaką uzyskał wówczas zakład Farmakologii Klinicznej z 30-łóżkową bazą pod postacią Oddziału Klinicznego była wydarzeniem bez precedensu nawet w skali kraju.

Skład osobowy zespołu był taki jak przy powstaniu Zakładu w 1989 r. Zakład nadal w wchodził w skład Katedry Farmakologii A.M.w Łodzi studenci Wydziału Lekarskiego Stomatologii i Farmacji,

którzy odbywali zajęcia z farmakologii klinicznej zyskali lepsze warunki a własna baza łóżkowa zakładu spowodowała udoskonalenie zajęć dydaktycznych.

Zmienił się nieco profil tematyki badawczej.  Główne zainteresowania naukowe w latach 1991 – 2001 r. obejmowały między innymi:

· analizę informacji o działaniach niepożądanych leków i kosztach leczenia z terenu woj. Łódzkiego.

· wpływ wybranych fluorochinolonów na farmakokinetykę i działanie hemodynamiczne teofiliny u chorych z obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych

· ocenę przydatności ambulatoryjnej samokontroli ciśnienia tętniczego w monitorowaniu terapii nadciśnienia tętniczego

· wpływ indometacyny na działanie hemodynamiczne niektórych leków hipotensyjnych u królików

· wykorzystanie analiz farmakoekonomicznych w monitorowaniu terapii oddziałów klinicznych

· farmakologę kliniczną leków przeciwcukrzycowych

W 1991 r. przy Zakładzie Farmakologii Klinicznej powstała Konsultacyjna Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego, która istniała do 1999 roku

W 1993 r.  powstało pierwsze w kraju Wojewódzkie Centrum Informacji o Lekach i Farmakoterapii, które zajmowało się

- całodobową informacją o lekach i ich działaniach niepożądanych i interakcjach

- kolportowaniem na życzenie lekarzy wiadomości o metodach farmakoterapii

- kursami przed i podyplomowymi z zakresu bezpiecznej farmakoterapii

- wydawaniem niezależnego biuletynu o lekach i farmakoterapii

- współpracą z krajowym centrum toksykologicznym

- opracowaniem oryginalnej karty raportów o działaniach niepożądanych ankiet i innych dokumentów.

Działania Wojewódzkiego Centrum Informacji o Lekach dały początek wycofania z rynku wielu niebezpiecznych leków.

W jednostce prowadzone było wiele badań naukowych w ramach prac własnych i pracy statutowej. Dorobek pracowników to wiele cennych pozycji piśmiennictwa: oryginalnych, monografii i skryptów dla studentów.

W lutym 2006 r.. jednostka została przeniesiona do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

Uchwałą z dnia 15.12.2005 r. senat UM zmienił nazwę jednostki na Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej.

Decyzją Senatu UM z dnia 27.01.2011r. zmieniono nazwę, która obecnie brzmi Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej.

W maju 2014 roku jednostka została przeniesiona do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251,

Obecnie  Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Farmakologii Klinicznej jest jednostką Centralnego Szpitala Klinicznego UM., prowadzi  zajęcia dydaktyczne z zakresu farmakologii klinicznej dla Studentów UM, posiada 27 łóżek o profilu internistycznym.

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej UM